עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין לשנת 2021

עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ובתקנות מס רכישה לשנת 2021 

מדרגות מס רכישה מתעדכנות מדי שנה, וסכום המס נקבע כאחוז משווי הדירה הנרכשת. הסכומים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק"), ובתקנות מס רכישה עודכנו החל מיום 16.1.2021 כדלקמן: 

מדרגות מס רכישה לרוכש דירה יחידה (לפי ההגדרות בחוק) החל מיום 16.1.21 ועד ליום 15.1.22

בהתאם להוראת סעיף 9(ג1ג)(3) לחוק, יחיד תושב ישראל אשר רוכש דירת מגורים יחידה, יחויב במס רכישה לפי המדרגות הבאות: על חלק השווי עד 1,747,865 ש"ח – לא ישולם מס על חלק השווי העולה על  1,747,865  ש"ח ועד 2,073,190 ש"ח – 3.5% על חלק השווי העולה על  2,073,190 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח – 5% על חלק השווי העולה על  5,348,565  ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8% על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח – 10% 


מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (דירה מגורים שאינה דירה יחידה): 

בהתאם להוראת סעיף 9(ג1ג)(1) לחוק, הרוכש דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.2021 ועד ליום 15.1.2022 יחויב במס רכישה לפי המדרגות הבאות: על חלק שווי של עד 1,294,770 ש"ח- 5%; על חלק שווי העולה על 1,294,770  ועד - 3,884,295 - 6%; על חלק שווי העולה על  3,884,295 ועד 5,348,565 ש"ח - 7%; על חלק שווי העולה על  5,348,565 ועד - 17,828,555 ש"ח- 8%; על חלק שווי העולה על 17,828,555 ש"ח- 10%; 


פטור מס שבח לפי פרק חמישי 1 לחוק בהתאם לתיקון 76 לחוק, החל מתאריך 1.1.2014, המוכר דירת מגורים מזכה בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף  49ב (2) לחוק, יוכל ליהנות מפטור ממס שבח, כאשר סכום הפטור מוגבל עד לתקרה המתעדכנת מדי שנה כאמור בסעיף 49א(א1) לחוק. סכום תקרת הפטור לתקופה שמיום 1.1.21 ועד ליום 31.1.221 הינו- 4,495,000 ₪.


פטור חד פעמי למכירת שתי דירות  לפי סעיף 49 ה לחוק בהתאם להוראות סעיף 49 ה לחוק, המוכר "דירת מגורים מזכה", כהגדרתה בחוק (להלן: "הדירה הראשונה") זכאי לפטור חד פעמי ממס שבח לפי סעיף זה, בנוסף לפטור שיקבל בגין מכירת דירת המגורים הנוספת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, זאת לצורך רכישת דירת מגורים גדולה יותר. פטור זה מוגבל בסכומים המתעדכנים מדי שנה. 

הסכומים המעודכנים לתקופה שבין 1.1.2021 ועד ליום 31.12.2021 הינם: 

תקרת שווי שתי הדירות הנמכרות יחד לא עולה על 2,022,000 ₪ (סעיף 49 ה(א)(3) לחוק); 

תקרת שווי מירבי של שתי הדירות - 3,362,000 ₪ (סעיף 49 ה(א1) לחוק);  


התנאים לקבלת הפטור החד פעמי הינם

  • במועד המכירה של הדירה הראשונה, המוכר הינו הבעלים של דירת מגורים נוספת אחת בלבד ("להלן: "הדירה הנוספת").
  • המוכר מכר את הדירה הנוספת בפטור ממס שבח בתוך 12 חודשים מועד מכירת הדירה הראשונה.
  • שווי שתי הדירות הנמכרות יחד לא עלה על התקרה הקבועה בחוק. נכון לשנת 2021 עומדת התקרה על סך של 2,022,000 ₪ (להלן: "תקרת הפטור").
  • המוכר רכש ב- 12 החודשים אשר קדמו למועד מכירת הדירה הנוספת או ירכוש ב- 12 חודשים לאחר מכירתה דירת מגורים חלופית כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק (שווי הדירה החלופית יהיה בסכום השווה לפחות ל- 3/4 מסכום שווי שתי הדירות הנמכרות יחד).
  • שימת לב כי במקרה בו המוכר עמד בכל דרישות החוק למעט ההוראה בדבר תקרת הפטור, והשווי המירבי של שתי הדירות הנמכרות לא עלה על התקרה הקבועה בחוק, היינו לא עלה על סך של 3,362,000 ₪ נכון לשנת 2021 (להלן: "השווי המירבי"), יהיה זכאי המוכר לפטור ממס שבח במכירת הדירה הראשונה בהתייחס לסכום השווה להפרש בין תקרת הפטור לבין שווי הדירה הנוספת.
  • על יתרת השווי של הדירה הראשונה יחושב מס השבח כמכר של זכות אחרת במקרקעין  אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי של שווי הזכות כולה וזאת כיחס בין חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו לבין מלוא שווי המכירה (בהתאם ליחסיות זו ניתן יהיה לנכות חלק יחסי מההוצאות המוכרות בדין).