אושרה הפחתה של מדרגות מס רכישה על דירה נוספת

ביום 29.7.20 אישרה הכנסת תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק").

מה משמעות התיקון לחוק?

הפחתה משמעותית של מס הרכישה אשר ישולם על ידי רוכשים בעסקאות של דירה שנייה ומעלה.

במסגרת תיקון מס' 95 לחוק, נקבע כי הוראת השעה הקבועה בסעיף 9(ג1ה) לחוק, אשר הייתה אמורה להסתיים ביום 31.12.2020, תגיע לקיצה כבר ביום 28.7.2020.

יובהר כי החל מיוני 2015 ועד למועד התיקון האמור, מדרגות מס הרכישה על דירה נוספת עמדו על 8% ו-10%. בהתאם לכך, החל מיום 16.1.2020 (ועד למועד התיקון) על חלק שווי של עד 5,340,425 ש"ח שולם מס בשיעור של 8%, ועל יתרת הסכום שולם מס רכישה בשיעור של  10% .

בעקבות התיקון לחוק, בעסקאות לרכישת דירת מגורים נוספת אשר תבוצענה החל מיום 29.7.20 וכן ברכישות בידי תושבי חוץ, יחולו מדרגות מס הרכישה הקבועות בסעיף 9(ג1ג)(1)לחוק, כמפורט להלן:

מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (דירה מגורים שאינה דירה יחידה):

1. על חלק שווי של עד 1,292,280 ש"ח- 5%;

2. על חלק שווי מ- 1,292,281 ועד - 3,876,835- 6%;

3. על חלק שווי מ- 3,876,836- ועד 5,338,290 ש"ח - 7%;

4. על חלק שווי מ- 5,338,291 ועד - 17,794,305 ש"ח- 8%;

5. על חלק שווי העולה על 17,794,305 ש"ח- 10%;


מדרגות מס רכישה לרוכש דירה יחידה (לפי ההגדרות בחוק) החל מיום 16.1.20 ועד ליום 15.1.21 :

1. על חלק השווי עד 1,744,505 ש"ח – לא ישולם מס

2. על חלק השווי מ- 1,744,506 ש"ח ועד 2,069,205 ש"ח – 3.5%

3. על חלק השווי מ- 2,069,206 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 5%

4. על חלק השווי מ- 5,338,291 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%

5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%