מתי ואיך משלמים מס רכישה?

כללי-
על פי חוק, חלה חובה על רוכש זכות במקרקעין לשלם מס רכישה.
שווי מס הרכישה תלוי במספר פרמטרים וביניהם, האם מדובר על דירת מגורים על נכס אחר, האם זו דירת המגורים היחידה של הרוכש או דירה נוספת ועוד.
החובה לשלם מס רכישה קבועה בסעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק").

מועד התשלום-
מועד תשלום מס הרכישה הינו תוך 60 יום ממועד החתימה על הסכם המכר (סעיף 90א לחוק).

ישנה אפשרות עפ"י חוק לדחות את מועד תשלום מס הרכישה לאחד מהמועדים הבאים-
 • למועד בו הרוכש שילם סכום העולה על 50% משווי הנכס הנרכש
 • למועד קיבל הרוכש חזקה בנכס 
 • למועד בו קיבל הרוכש ייפוי כח לרשום את זכויותיו על הנכס הנרכש. 
שימת לב כי לתשלום המס הנדחה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית.

חשוב לדעת
 • מומלץ וחשוב להגיש ההצהרה במועד הקבוע בחוק (תוך 30 יום מיום העסקה).
 • על מנת להימנע מקנסות וריביות מומלץ לשלם את מס הרכישה במועד.
 • גובה הקנס על אי דיווח במועד הינו 270 ₪ על כל שבועיים של איחור (נכון לינואר 2021). 
 • גובה הקנס על איחור בתשלום מס הרכישה הינו בשיעור של 0.2% לכל שבוע של פיגור בתשלום. 
איך ניתן לשלם את מס הרכישה?
ניתן לשלם את מס הרכישה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית דרך המערכת המקוונת בקישור הבא-
https://secapp.taxes.gov.il/svMsmkTashlumim/frmTashlumShovar.aspx#nbb

אפשרויות נוספות לתשלום-
 • תשלום באמצעות שובר תשלום מס רכישה המונפק ממערכת שבח.נט - ניתן לשלמו בבנק הדואר באמצעות שיק בנקאי.
 • תשלום באמצעות שובר מקורי אשר נשלח בדואר מרשות המסים - ניתן לשלמו בסניפי הבנק השונים.

הכותבת הינה עו"ד המתמחה בתחום הנדל"ן
לשאלות נוספות או ייעוץ בעניין
עו"ד יפית איקורט 054-7828252
מייל yafit@aikort-law.co.il

מהי התקופה למכירת דירה קיימת לאחר רכישת דירה תוך תשלום מס מופחת?

החל מיום 7.7.21 , הסתיים תוקפה של הוראת השעה שנקבעה בתיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק"), ולכן בהתאם להוראת הקבע הקובעת, "משפרי דיור" יוכלו לרכוש דירה חליפית (דירה חדשה) לדירתם הקיימת וליהנות ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה, וכן לקבל פטור ממס שבח כמוכרי דירה יחידה וזאת בכפוף לכך שימכרו את דירתם הקיימת תוך 24 חודשים  (במקום 18 חודשים) ובכפוף לעמידה ביתר הוראות החוק.


החוק מאפשר לרוכש לקנות דירה נוספת (חלופית) על אף שיש בבעלותו במועד הרכישה דירה נוספת (דירה קיימת) ועדיין להיחשב כבעלים של דירה יחידה לצורך מדרגות מס רכישה מופחתות, וכן ליהנות מפטור ממס שבח במכירת דירתו הקיימת כל עוד הוא ימכור את דירתו תוך 24 חודשים מיום הרכישה של הדירה החלופית.

סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק קובע כי יחיד תושב ישראל אשר מכר את הדירה היחידה שהייתה לו עד לרכישת הדירה הנוספת תוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה הנוספת יהיה זכאי למדרגות מס רכישה של דירה יחידה ברכישת הדירה הנוספת.

סעיף 49ג(1) לחוק קובע תקופה של 18 חודשים למכירת הדירה הישנה (החל ממועד רכישת הדירה החלופית), וכך ניתן יהיה ליהנות מפטור דירה יחידה לעניין מס השבח ובכפוף לכך כי עומדים בתנאי סעיף 49ב(2) לחוק (פטור דירה יחידה).

בשנים האחרונות, צומצמה התקופה למכירת הדירה הקיימת ל-"משפרי הדיור" לתקופה בת  18 חודשים תוך קבלת הטבות המס כאמור. תקופה זו נקבעה במסגרת תיקון 85 לחוק כהוראת שעה לתקופה של 5 שנים מיום 1.5.16 ועד 30.4.21.

בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת (הארכת תקפם של חיקוקים), מועד סיום הוראת השעה נדחה לתום שלושת החודשים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת, ולכן הוראת הקבע הקובעת (לפיה פרק הזמן הוארך ל- 24 חודשים) תחול רק על רכישות שיבוצעו החל מיום 7.7.2021.

מה זה סעיף "אריכות ימים" ?

אם אתם בעלי חשבון בנק משותף יחד עם בן הזוג, ודאי שאלתם את עצמכם מה יקרה ביום בו חלילה אחד מבני הזוג ילך לעולמו? האם בן הזוג הנותר בחיים יוכל לעשות בחשבון הבנק כרצונו?

במקרה בו אחד מבני הזוג נפטר לבית עולמו, חשבון הבנק נחסם ובן הזוג הנותר בחיים לא יכול לבצע פעולות פשוטות כמו ביצוע תשלומים שוטפים, משיכת כספים ועוד, וזאת עד להמצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.
הליך הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה הינו הליך אשר עלול להימשך חודשיים ואף שלושה, וזאת בהנחה ולא הוגשה התנגדות לבקשה.

מה עושים בפרק הזמן הזה? על מנת להימנע ממצב של חוסר אונים  בו אתם מנועים מלעשות שימוש בכספים שלכם, ישנו פתרון פשוט והוא חתימה על טופס אריכות ימים (או סעיף היוותרות בחיים) -
 • סעיף זה מאפשר לשותפים לחשבון הבנק לקבוע מראש כי החשבון ימשיך להיות פעיל  במצב בו אחד מבני הזוג יפטר לעולמו, כך, השותף הנותר בחיים יוכל להמשיך  ולפעול בחשבון אף טרם קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.
 • כיום סעיף היוותרות בחיים קיים באופן אוטומטי במרבית מסמכי פתיחת חשבון הבנק המשותף. עם זאת המלצתי היא לבדוק מול הבנקאי כי אכן קיים בחשבונכם סעיף כזה.
 • ככל וחשבון הבנק נפתח ללא חתימתכם על סעיף זה, כך למשל כאשר אתם מצטרפים לחשבון בנק קיים אשר היה בבעלות של יחיד, בדקו מול הבנקאי את המשך ההליך.
חשוב לזכור!
טופס אריכות ימים אמנם מאפשר לבעל החשבון שנותר בחיים להמשיך לפעול בחשבון ולמשוך כספים, אולם הוא אינו בא במקום צו ירושה או צו קיום צוואה.
תוקפו של סעיף זה יפה רק ביחסים בין הבנק לבין בעל החשבון.
ככל וימצא כי בעל החשבון הנותר בחיים משך סכומים מעבר לחלקו בחשבון הבנק ומעבר לחלק בירושה כפי ייקבע על פי צו ירושה או צו קיום צוואה, הוא עלול להידרש להשיב את מלוא הכספים שמשך מחשבון הבנק ליורשים של המנוח.

דוגמה לסעיף אריכות ימים (סעיף "היוותרות בחיים")

א) במקרה של פטירת מי מאיתנו, יהיו בעלי החשבון הנותרים בחיים או מי שפועל מכוחם כדין, זכאים להמשיך ולעשות מעת לעת פעולות בחשבון ולא תחול על הבנק כל אחריות כלפינו, או כלפי חלפינו, או יורשינו, או הפועלים מכוחנו כדין, בכל הקשור לחשבון.
ב) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מאשרים כי ידוע לנו שאין בהוראות אלה כדי לקבוע זכויות קנייניות בין הבעלים המשותפים הנותרים של החשבון או של אחד מבעלי החשבון או של יורשיהם והבאים מכוחם כדין.


בכל פגישה בה אני עורכת צוואה וצוואה הדדית במיוחד, חשוב לי להסב את תשומת ליבם של לקוחותיי לסעיף אריכות ימים.

האמור בהודעה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

לתיאום פגישת ייעוץ-
עו"ד יפית אייקורט
054-7828252